bl0g ° deb00t h0me ° deb00t dev ° deb00t Comsultia

Velebnosti, nsIStorage!

20. 08. 2008

No hnus Ce­cil­ko … po­mys­lel som si keď som sa vče­ra sna­žil vo Fi­re­foxác­kom SQLi­te roz­be­hať lo­kál­ny ca­che od­cho­dov auto­bu­sov pre FoxIMHD. Ob­čas roz­mýš­ľam, kto vlas­tne navr­hu­je mo­del fun­go­va­nia no­vých roz­hra­ní. Pri nsIS­to­ra­ge ten/tí do­tyč­ný/í mu­sel/i nie­čo bru­tál­ne za­hú­liť.

Eš­te po­kiaľ ide o jed­no­du­chý SE­LECT, tam sa eš­te to na­vä­zo­va­nie pa­ra­met­rov zniesť dá, ale keď ma na­pad­lo, že by som mož­no chcel spra­viť zlo­ži­tej­ší da­ta­bá­zo­vý mo­del – asi by ma pri skla­da­ní se­lec­tu rov­no pic­lo. Už pri IN­SERTe a SE­LEC­Te s ne­ja­kým tým WHE­RE som si kú­sal do pe­ry.

Ale je fakt, že to je ce­lé eš­te vo vý­vo­ji a dosť sa mô­že zme­niť (nech bo­že dá). Nie­ke­dy to­mu sí­ce ani pán Boš­ko nep­ri­dá, a prog­ra­má­to­ro­vi zos­ta­nú len kr­va­vé oči ale – ja som op­tim­ista. Eš­te stá­le …

 
 
LinkedIn Profile Google+ Page
This page is running on Cyclone3 Framework with Cyclone3 XUL CMS Cyclone3 is an open source enterprise framework developed by Comsultia