bl0g ° deb00t h0me ° deb00t dev ° deb00t Comsultia

Ako nás NATO presvedčilo o kvalitách Cyclone3

01. 08. 2011

Ne­dáv­no som za­re­gis­tro­val no­vý te­le­víz­ny se­riál Com­bat Hos­pi­tal. Pô­vod­ne som mys­lel, že to bu­de ne­ja­ký no­vo­ve­ký re­ma­ke sláv­ne­ho M*A*S*H ale pr­vý di­el ma hneď vy­vie­dol z omy­lu, ide to­tiž o dra­ma­tic­ko-akč­ný se­riál z pros­tre­dia vo­jen­skej ne­moc­ni­ce v Af­ga­nis­ta­ne. Se­riál ako ta­ký nie je v tom­to prí­pa­de až ta­ký pod­stat­ný, ale pri­po­me­nul mi, ako sme pred pár rok­mi tvo­ri­li strán­ku pre NA­TO ISAF prá­ve kvô­li di­aniu v Af­ga­nis­ta­ne.

Ak sa dob­re pa­mä­tám, tak to ce­lé za­ča­lo v le­te 2007 te­le­fo­ná­tom z ne­ja­ké­ho za­hra­nič­né­ho čís­la. Keď som ho zdvi­hol a pek­ne spi­sov­ne po slo­ven­sky som sa oz­val, z dru­hej stra­ny sa oz­val niek­to po an­glic­ky, s ne­mec­kým príz­vu­kom. Tro­chu za­sko­če­ný som pre­pol na an­glič­ti­nu, kto­rá mi chva­la­bo­hu ide a po pár ve­tách mi bo­lo jas­né, že to ne­bu­de len tak. Doz­ve­del som sa, že vo­lá niek­to, kto pra­cu­je pre NA­TO a hľa­da­jú spo­loč­nosť, kto­rá by pre nich bo­la schop­ná vy­tvo­riť web. Už vte­dy exis­to­va­lo zo­pár fi­riem v ob­las­ti web­de­sig­nu, ale zjav­ne žiad­na z nich ne­ma­la to, čo bo­lo pre ISAF. Pr­vou zá­sad­nou pod­mien­kou ob­sta­rá­va­nia bo­lo, aby no­vé CMS bo­lo pod open sour­ce li­cen­ciou. Tú sme spĺňa­li, pre­to­že Cyc­lo­ne3 už vte­dy bol uvoľ­ne­ný ši­ro­kej ve­rej­nos­ti. Exis­to­va­lo však už aj pár iných, me­nej roz­vi­nu­tých open sour­ce CMSiek.

Žiad­ny z nich však neu­mož­ňo­val pub­li­ko­vať ob­sah sú­čas­ne v an­glič­ti­ne aj v arab­skom ja­zy­ku. A aby to­ho ne­bo­lo má­lo, v dvoch di­alek­toch :) Skú­ša­li ich už nie­koľ­ko, ale v tej do­be bo­li tak­mer všet­ky za­lo­že­né na PHP, kto­ré sa­mot­né eš­te uni­co­de pod­po­ru ne­ma­lo.Nám sa oz­va­li prá­ve kvô­li to­mu, že sme už vte­dy tvo­ri­li služ­by na Cyc­lo­ne3, kto­rý mal pl­nú pod­po­ru UTF-8 a už vte­dy uni­kát­ne ad­mi­nis­trač­né roz­hra­nie za­lo­že­né na XUL.

Nez­vyk­nem mať ne­ja­ký us­trá­cha­ný reš­pekt pred veľ­ký­mi or­ga­ni­zá­cia­mi a ľud­mi kto­rí v nich pra­cu­jú, pred­sa len to sú tiež ľu­dia ako ja, ale priz­nám sa, keď som skla­dal te­le­fón, trias­li sa mi ru­ky, pred­sa len - NA­TO je NA­TO :).Ale na­ko­niec sme si po­ve­da­li, že to je vlas­tne klient ako kto­rý­koľ­vek iný a da­li sme do po­hy­bu úvod­né ana­lý­zy, aby sa da­la dať do­ko­py kal­ku­lá­cia na schvá­le­nie.

Iš­lo o strán­ku Sa­da-e-Aza­di za­me­ra­nú na in­for­mo­va­nie ve­rej­nos­ti v Af­ga­nis­ta­ne o ak­ciách NA­TO, spra­vo­daj­stvo a kul­túr­nu os­ve­tu v ob­las­ti. Po nie­koľ­kých po­ku­soch na iných CMS už bo­la prip­ra­ve­ná veľ­mi jed­no­du­chá gra­fi­ka a tem­pla­ty, tak­že na nás zos­ta­la už len ich im­ple­men­tá­cia a in­šta­lá­cia Cyc­lo­ne3 na ich pre­na­ja­tý server. Strán­ka sa­mot­ná bo­la vy­so­ko op­ti­ma­li­zo­va­ná pre níz­ke pre­no­so­vé rých­los­ti, pre­to­že, ako nás in­for­mo­va­li - "Af­gha­nis­tan is, in means of Inter­net, un­for­tu­na­te­ly not real­ly good de­ve­lo­ped and most of our user ha­ve Inter­net ac­cess in mo­dem speed". Mu­se­li sme te­da nas­ta­viť aj spra­co­va­nie ob­ráz­kov na vy­ššiu kom­pre­siu, pre audio­vi­zuál­ny spra­vo­daj­ský ob­sah bo­li pou­ži­té WMV vi­deá a MP3 sú­bo­ry.

Po pod­pí­sa­ní zmlu­vy sme už za­ča­li rie­šiť prak­tic­ké ve­ci ako in­šta­lá­ciu Cyc­lo­ne3 na server, kto­rý bol pre­na­ja­tý u jed­nej ne­mec­kej hos­tin­go­vej spo­loč­nos­ti a os­tat­né sys­té­mo­vé ve­ci. Na­ra­zi­li sme pri tom na zo­pár prob­lé­mov s hos­tin­gom, kto­ré sa rie­ši­li dosť zlo­ži­to, keď­že všet­ka ko­mu­ni­ká­cia pre­bie­ha­la len cez mai­ly. Server sa nap­rík­lad kvô­li si­mul­tán­ne bež­iacej ak­tuál­nej strán­ke na PHPčko­vom CMS ve­del vy­ve­siť tak, že sa naň ne­da­lo prih­lá­siť a reš­tar­tnúť ho inak ako cez ad­mi­nis­trač­nú kon­zo­lu, ku kto­rej sme ne­ma­li prís­tup. S ope­rač­ným sys­té­mom na s vir­tuál­nom server­i sme si tiež uži­li svo­je, Fe­do­ra blb­la, nes­kôr sa po­da­ri­lo vy­la­diť na sta­bil­ný beh De­bian, kto­ré­mu vo vir­tuál­nom server­i za­se ob­čas pa­dal MySQL server. Slo­vom, ad­mi­nis­trá­tor­sky sme si uži­li svo­je. Ne­ho­vo­riac o tom, že Af­ga­nis­tan je v úpl­ne inej ča­so­vej zó­ne. Ale až po­tom nas­ta­lo pek­lo :)

Ne­viem aké má­te skú­se­nos­ti s tvor­bou ázij­ských mu­tá­cií webov, my sme bo­li ná­ram­ne vy­te­še­ní, keď nám (bu­de­me ju rad­šej vo­lať) Hei­ke pos­la­la si­te­ma­pu a tex­ty v Da­ri a Pas­hto. Na­ha­dzo­va­nie ob­sa­hu ne­bol až ta­ký prob­lém ale ... skon­tro­luj­te, či je to na­ho­de­né správ­ne, keď to všet­ko vy­ze­rá ako jed­na sú­vis­lá čar­ba­ni­ca. Ďal­šou vtip­nou zá­le­ži­tos­ťou bo­lo pre­pi­so­va­nie arab­ských ha­ky­ba­kov do la­tin­ky, aby sa da­la zob­ra­ziť nor­mál­ne či­ta­teľ­ná rewri­te URL. Arab­ské pís­mo to­tiž pou­ží­va ka­de­ja­ké kom­bi­ná­cie zna­kov kto­ré ma­jú úpl­ne iný vý­znam, aj keď pre nás euró­pa­nov vy­ze­ra­jú tak­mer rov­na­ko. Ok­rem nem­ky Hei­ke a jej ho­lan­dské­ho ko­le­gu (po­vedz­me) Cas­pe­ra sme ko­mu­ni­ko­va­li s ich af­gán­skym spo­lup­ra­cov­ní­kom, kto­rý naš­ťas­tie ne­vo­lal a len pí­sal an­glic­ké mai­ly, aj keď - ob­čas sa vy­jad­ro­val skôr ako ta­tár :) Aj to sa nám však po­da­ri­lo ús­peš­ne zvlád­nuť.

Web sa­mot­ný mu­sel byť spus­te­ný kon­com ro­ka 2007, vte­dy kon­čil pre­doš­lý kon­trakt a vy­pla by sa pô­vod­ná strán­ka. Veľ­mi dob­re si pa­mä­tám, že som pos­led­né vy­žia­da­né úp­ra­vy za­pra­co­vá­val nie­čo viac ako 2 ho­di­ny pred ot­vo­re­ním sil­ves­trov­ské­ho Hu­ber­ta, za­tiaľ­čo u nich sa na to v ča­so­vom po­su­ne prá­ve chys­ta­li. Všet­ko však pre­beh­lo hlad­ko, sta­rý server sa vy­pol a strán­ka v po­riad­ku bež­ala na no­vom. V ja­nuá­ri sme už po­koj­ne moh­li do­rá­bať dopl­nko­vé fun­kcie a ob­sah.

Po pár týž­dňoch sme v jed­no feb­ruáro­vé rá­no zis­ti­li, že server je zno­va ne­dos­tup­ný, skú­ša­li sme všet­ko, čo nás na­pad­lo, kým sme po ko­mu­ni­ká­cii s Hei­ke ne­zis­ti­li, že úč­tá­reň v NA­TO ne­zap­la­ti­la hos­ting a sna­žia sa to rých­lo nap­ra­viť. Holt, v kaž­dej or­ga­ni­zá­cii pra­cu­jú len ľu­dia :)

Vďa­ka to­mu, že ľu­dia, s kto­rý­mi sme ko­mu­ni­ko­va­li, bo­li z na­šej ge­ne­rá­cie, ce­lá ko­mu­ni­ká­cia pre­bie­ha­la v cel­kom uvoľ­ne­nej at­mos­fé­re, tak sme sa po­mi­mo doz­ve­de­li aj ne­ja­ké neu­ta­je­né in­for­má­cie, kto­ré nám sí­ce priš­li vtip­né ale ke­by sme bo­li na ich mies­te, tak sa tvá­ri­me asi inak. Ako nap­rík­lad raz, po pár dňoch, keď sa nám neo­zý­va­li na pos­la­ný mail, pred­sa len Cas­per od­pí­sal vo vtip­nom du­chu, že ich ob­lasť bo­la bom­bar­do­va­ná a po vy­hlá­se­ní pop­la­chu sa mu­se­li všet­ci stiah­nuť do bun­krov. Ne­ho­vo­riac o tom, že po skon­če­ní úto­ku mu­se­li eš­te poop­ra­vo­vať pár ve­cí v infra­štruk­tú­re, aby vô­bec moh­li od­pí­sať :)

Po ukon­če­ní kon­trak­tu sa ve­de­nie roz­hod­lo zme­niť hos­ting a vzhľa­dom na no­vý tím sa roz­hod­li pre iný CMS. Nech je ako chce, už vte­dy, pred pár rok­mi, sme zis­ti­li, že Cyc­lo­ne3 je uni­kát­ny a kva­lit­ný nás­troj a spra­vi­li sme dob­re, že sme sa roz­hod­li na ňom ďa­lej pra­co­vať. A boh­vie ako by ce­lá strán­ka skon­či­la, ke­by sme im s tým vte­dy ne­po­moh­li :)

 
 
LinkedIn Profile Google+ Page
This page is running on Cyclone3 Framework with Cyclone3 XUL CMS Cyclone3 is an open source enterprise framework developed by Comsultia