bl0g ° deb00t h0me ° deb00t dev ° deb00t Comsultia

Chrome debugging v Komodo Edit

16. 09. 2008

Nie nie, chlap­ci. Tak­to sa to ne­ro­bí. Keď už dá­te nie­čo ko­mu­ni­te do rúk, daj­te jej aj barlič­ku aby ko­mu­ni­ta moh­la dať nie­čo Vám.

Po­kú­šam sa spra­viť si do Ko­mo­do Edit roz­ší­re­nie, kto­ré zob­ra­zí zdro­jo­vý strom XBL sú­bo­ru, aby sa v ňom da­lo orien­to­vať jed­no­duš­šie ako Ctrl+F a vy­hľa­dá­vať po pa­mä­ti. Ale nas­le­po sa do ro­bí dosť na­hov­no. Ke­by sa da­la spus­tiť as­poň com­man­dli­ne chy­bo­vá kon­zo­la. Do­kon­ca som skú­sil aj Ko­mo­do IDE, ale tam to je spra­ve­né úpl­ne rov­na­ko. Je­di­ný de­bug­ger kto­rý tam je, je na de­bug­ging pro­jek­tov, a nie sa­mot­né­ho Ko­mo­da.

Ako po­tom do ri­ti má člo­vek spra­viť nie­čo, čo po­su­nie pro­dukt vpred? Veď prá­ve v tom je si­la ko­mu­ni­ty! Tak si ve­ci vy­ví­jam v pria­teľ­skej­šom Fi­re­foxe, a keď to bu­de fun­kčne prip­ra­ve­né, tak to skú­sim za­se nas­le­po pop­re­pá­jať s inter­fej­smi v Ko­mo­do a … snáď mo­ty­ka vy­stre­lí a bu­de to fun­go­vať bez ne­ja­ké­ho zlo­ži­té­ho tak­tic­ké­ho bo­ja.

 
 
LinkedIn Profile Google+ Page
This page is running on Cyclone3 Framework with Cyclone3 XUL CMS Cyclone3 is an open source enterprise framework developed by Comsultia